Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránkaVýchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. PETRA OLBŘIMKOVÁ

 • Konzultace: Úterý: 14.00 - 14.30 (1. úterý v měsíci 14.00 - 15.00, po telef. domluvě i déle)

Výchovný poradce radí, informuje:

Přijímací řízení MŠMT - informace zde

Přijímací řízení - přihlášky:

 • Termín odevzdání dat k vytištění přihlášky – cca 30.1. - musíte stihnout termín odnesení přihlášky!!!! a lékaře!!!!
 • Termín odevzdání přihlášky na střední školu – 1. 3.

Střední umělecké školy a gymnázia se sportovní přípravou (talentová zkouška):

 • Termín odevzdání přihlášky k potvrzení – 22. 11.
 • Termín odevzdání přihlášky na střední školu – 30. 11.

 Přijímací řízení - přijímací zkoušky:

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení – 13. a 14. dubna (čtyřleté obory vzdělání), 17. a 18. dubna (šestiletá a osmiletá gymnázia). 

Talentová zkouška

Do oborů středního vzdělání stalentovou zkouškou se talentová zkouška koná vpracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2023podle § 62 odst. 3 školského zákona, do oborů vzdělání vkonzervatoři se talentová zkouška koná v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2023podle § 88 odst. 2 školského zákona.V případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se talentová zkouška koná vpracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2023, tento obor však koná i jednotnou přijímací zkoušku vtermínech uvedených výše.

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat dvě přihlášky.

 • Tiskopisy přihlášek pro 1.kolo přijímacího řízení obdrží žáci v základní škole.
 • Základní škola potvrzuje prospěch na přihláškách a rodič odevzdává přihlášky na střední školy.
 • Žáci rovněž obdrží na základní škole jeden zápisový lístek /odevzdáním zápisového lístku na střední školu potvrdí úmysl vzdělávat se na té střední škole/. 

Důležitá upozornění: 

1) Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy na základě novely školského zákona
- počet přihlášek v prvním kole – dvě
- rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole se oznamuje zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole (pod přiděleným registračním číslem) 

   1) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna. 
   2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.

- lhůta pro uplatnění zápisového lístku – 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
- vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje (kromě škol s talentovou zkouškou)


2) Pokud rodiče žáků se specifickými vzdělávacími potřebami vyžadují specifické uzpůsobení testů odpovídající jejich potřebám, je nutné tento požadavek předložit střední škole spolu s přihláškou včetně doporučení příslušného školského poradenského zařízení

3) Další webové stránky - aktuální seznam oborů:

*  Atlas školství
*  Seznam škol

4) JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU:    *  Pokyny k vyplnění přihlášky

Uchazeč k přihlášce připojí:

 • Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění.
 • Posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění.
 • Doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti nebo o dosaženém dalším vzdělání.
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se přikládá tehdy, jedná-li se o obor, pro který je tento posudek nezbytný.

Při volbě povolání spolupracujeme s těmito institucemi:

1. Informační a poradenské středisko (ISP) při Úřadu práce v Karviné (tř.Osvobození 1388). Toto středisko nabízí našim žákům:

 • individuální a skupinové poradenství k volbě povolání
 • aktuální informace o všech učebních a studijních oborech v celé ČR
 • počítačový program pro testování profesních zájmů

2. Pedagogicko – psychologická poradna Karviná. 

 • Poradna nabízí žákům 8. a 9. tříd psychologické vyšetření k profesní orientaci. 

3. Užitečné webové stránky:
www.kraj-moravskoslezsky.cz – přehled volných míst na středních školách po 1.kole přijímacích zkoušek
www.scio.cz – vysoce kvalitní a profesionálně připravené testy, které si můžete vyzkoušet doma
www.nuov.cz – přehled škol v krajích, adresy škol, nabídka studijních učebních oborů, popis oboru, uplatnění absolventa
www.ceskaskola.cz – testy a informace k volbě povolání
www.zkousky-nanecisto.cz – testy k přijímacím zkouškám, rady k přijímacím zkouškám, jak si vybrat střední školu, informace k přijímacím zkouškám
www.volbapovolani.cz – testy, rady

SEZNAM PROFESÍ

NÁRODNÍ SOUSTAVA POVOLÁNÍ     https://www.nsp.cz/

NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ   https://www.narodnikvalifikace.cz/

ENCYKLOPEDIE PROFESÍ PORADNA JOBS.CZ https://www.jobs.cz/poradna/profese/

Střední školy:

- veřejné (dříve státní) 
- gymnázia (čtyřletá, víceletá)
- soukromé (školné) 
- gtřední odborné školy (SOŠ)
- církevní
- Integrované střední školy (ISŠ)
- vojenské 
- gonzervatoře (talentové zkoušky) 
- střední odborné učiliště (SOU)
V ČR je téměř 1600 středních škol. Každoročně nabízejí 600 studijních a učebních oborů.

Informační brožuru najdete v plném znění na internetových stránkách Úřadu práce Karviná:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips

Odborný pracovník IPS Petra Nováková 950 126 343 petra.novakova1@uradprace.cz Karviná
Kritéria | 03.01.2022

autor: P. Olbřimková

Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.