Kontakty
ZŠ U LesaDružina a školní jídelna
MŠ Olbrachtova
MŠ V AlejiE - ŽK

CHARAKTERISTIKA

Jsme standardní sídlištní mateřskou školou s vlastní školní jídelnou. Budova je třípodlažní, byla postavena a uvedena do provozu v roce 1964. Součástí je školní zahrada, která má dostatečnou rozlohu se záměrně nerovným terénem z větší části pokrytým novou výsadbou stromů a keřů, přírodní vzhled dotváří bylinková zahrádka. Školní zahradě věnujeme velkou pozornost, protože dává prostor dětem pro hry, pohyb a relaxaci. Máme zahradu v přírodním stylu tzv. ekologickou zahradu, kterou denně využíváme k pozorování, pokusům a experimentům i ke hře s různými hračkami.

Na dvou podlažích jsou umístěny 4 třídy s vybavenými pracovnami , hernami a sociálním zařízením. Kapacita školy je 100 dětí, v současné době je třída naplňována do počtu 25 dětí v souladu s platnou školskou legislativou.

Současné předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Náš školní vzdělávací program je navíc rozšířen v oblasti environmentální a ovlivňuje veškeré dění v MŠ již řadu let. Jsme zapojení do sítě mateřských škol zaměřených na ekologickou výchovu a do programu „ Mateřská škola – místo k životu“, odtud pochází název a záměr našeho školního programu - získávání zájmů a kladného vztahu ke všemu živému i neživému včetně sebe sama, získávání kladných dovedností, návyků a postojů k životnímu prostředí (sociální, environmentální), aby se děti naučily samostatně aktivně myslet a jednat, aby získaly prvotní informace, poznatky. Vše z přírody přenášíme do vzdělávací nabídky, ve které zachováváme integrované pojetí respektující přirozené potřeby a schopnosti dítěte i jeho postupné začleňování se do životního a sociálního prostředí. Našim cílem není předávat poznání, ale tvořit vlastní poznání dítěte na základě vnímání světa všemi smysly, hledání a objevování tajů, krás v přírodě, vzbuzování zájmu o přírodu, probouzení úcty k životu, a tak uvádět děti do poznávání a chápání jevů a dějů v nejbližším prostředí. Stejný důraz klademe na oblast zdravého způsobu života včetně protiúrazové prevence, zdravé tělesné výchovy a rozvoji sebeúcty, a tím současně i úcty k druhým lidem. Náš přístup k předškolnímu vzdělávání je založen na principech integrované tématické výuky, témata či projekty vytváří podmínky pro prožitkové učení, individuální i kooperativní. Přínosem je pedag. sbor - tvořivý, hledající stále něco nového, schopný hovořit o svých zkušenostech, ochoten se stále vzdělávat, nadále vše zpracovávat ve prospěch kvality výchovné a vzdělávací práce. Nezanedbatelným přínosem je i přístup provozních zaměstnanců a samozřejmě i postupně zapojujících se rodičů.

S dětmi se zapojujeme do výtvarných soutěží a celorepublikových her různorodého charakteru, do separace odpadů – např. ve sběru papíru „Soutěž s panem Popelou“ nebo „Víčka“, rovněž podporujeme dobročinné akce na podporu aktivit Zdravého města Karviná.

V odpoledních hodinách nabízíme dětem možnost vlastní realizace v zájmových útvarech - činnostech dle výběru rodičů a dětí.

Vedle pravidelných školních aktivit organizujeme bohatou nabídku činností nadstandardních, mimoškolních. Tyto akce zcela či částečně financujeme z finančních prostředků získaných v rámci grantů vyhlášených Magistrátem města Karviná z Fondu volného času a z Fondu životního prostředí.

Pravidelné aktivity v mateřské škole:

lyžařský výcvik

1x ročně

solná jeskyně

podle možností

divadelní představení

1x za 2 měsíce

školní výlety

3x ročně

škola v přírodě

1x ročně

předplavecký výcvik

1x ročně

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.