Kontakty
ZŠ U LesaDružina a školní jídelna
MŠ Olbrachtova
MŠ V AlejiE - ŽK
Úvodní stránka » Zápis do MŠ

Zápis do MŠ 

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

TERMÍN A ČAS ZÁPISU:

6. května 2024

8,00 – 12,00 hod.

12,30 – 16,00 hod.

 

Telefonicky si, prosím, domluvte konkrétní čas zápisu.

731 447 302 – Bc. Kolarzová Michaela (zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání)

 

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

 • zákonní zástupci přinesou k zápisu: OBČANSKÝ PRŮKAZ A RODNÝ LIST DÍTĚTE
 • mohou odevzdat vyplněné dokumenty, které jsou k dispozici na webových stránkách nebo v tištěné podobě v budově mateřské školy
 • všechny dokumenty je možné vyplnit také v průběhu samotného zápisu nebo je donést v dohodnutém termínu zpět do MŠ

 

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

 • Upřednostňujeme osobní podání do rukou zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ v době zápisu.
 • Poštou.
 • E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (sekretariat@ulesakarvina.cz).
 • Do datové schránky školy (ID datové schránky: swcray4)
 • Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře dle zákona, musí zákonný zástupce doložit vyjádření dětského praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

 

Všechny potřebné dokumenty k zápisu do mateřské školy je možné si stáhnout na webových stránkách https://ulesakarvina.cz/uvodni_ms_olbrachtova.html, vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání v MŠ (Bc. Kolarzová Michaela 731 447 302) nebo v mateřské škole v době její provozní doby (6,00 – 16,30 hod.).

V den doručení dokumentů bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno.

 

 

 

Povinné předškolní vzdělávání:

Povinnosti plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě. Dítě pak během individuálního vzdělávání vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zástupkyni ředitele školy pro předškolní vzdělávání s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku (do 31. 5. 2024).

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

O přijetí rozhoduje ředitelka základní školy a mateřské školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy a se Směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů. Seznam se uveřejňuje na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vstupu do mateřské školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka základní školy a mateřské školy v písemné podobě.

 

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit si kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

 

 

V Karviné dne 12. 4. 2024

 

B. Kolarzová Michaela

zástupce ředitele školy pro předškolní vzdělávání

odloučené pracoviště MŠ Olbrachtova, Horova 655/2

734 01  Karviná – Ráj

e-mail: m.kolarzova@ulesakarvina.cz

tel.: 731 447 302, 596 311 814

www.ulesakarvina.cz

Potřebné informace a dokumenty ke stažení najdete na webové stránce:

https://www.ulesakarvina.cz/dokumenty_ke_stazeni.html

 

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel školy / Директор садка: Mgr. Jana Petrová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

          які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є                візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

          які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого                              перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою            для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або                  штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 16. 6. 2022 8,00 – 16,00 hod.

 

Místo zápisu / Місце запису: MŠ OLBRACHTOVA, Horova 655/2, 734 01 Karviná – Ráj

 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:1

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.   O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V /м. Karviné dne/дата 1. 6. 2022

 

Petrová Jana

Ředitel školy/ Директор садка

 

 

 

Zápis do MŠ

Další informace k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023

 Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

 TERMÍN A ČAS ZÁPISU:

 od 2. května 2022 do 16. května 2022

 Přednostně využijte termín osobního setkání v MŠ 3. května 2022

 od 8,00 hod. do 16,00 hod. (12,00 – 12,30 hod. přestávka)

 

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

 1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 2. Evidenční list dítěte včetně potvrzení o řádném očkování od lékaře. 

V den zápisu je také možné si dokumenty v MŠ pouze vyzvednout a do 5 dnů odevzdat.

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů: 

 • osobní podání do rukou zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ - předem se informujte o termínu podání na tel. čísle 731 447 302 nebo na e-mailu m.kolarzova@ulesakarvina.cz (bude vám určen čas)
 • do datové schránky školy (ID datové schránky: swcray4)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (m.kolarzova@ulesakarvina.cz)
 • poštou

Telefonickou nebo e-mailovou domluvou konkrétního termínu jsme schopni zabránit setkání většího množství osob v prostoru školy. Moc Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře dle zákona, musí zákonný zástupce doložit vyjádření dětského praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu do mateřské školy je možné si stáhnout na webových stránkách http://ulesakarvina.cz/uvodni_ms olbrachtova.html nebo před zápisem vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ Bc. Kolarzová Michaela  - 731 447 302.

V den doručení dokumentů bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno.

Povinné předškolní vzdělávání:

Povinnosti plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě. Dítě pak během individuálního vzdělávání vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zástupkyni ředitele školy pro předškolní vzdělávání s přihláškou k zápisu, a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

O přijetí rozhoduje ředitel základní školy a mateřské školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy a se Směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů. Seznam se uveřejňuje na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vstupu do mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka základní školy a mateřské školy v písemné podobě.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit si kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

 

V Karviné dne 20. 4. 2022

Bc. Kolarzová Michaela

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání

odloučené pracoviště MŠ Olbrachtova, Horova 655/2

734 01  Karviná – Ráj

e-mail: m.kolarzova@ulesakarvina.cz

tel.: 731 447 302, 596 311 814    www.ulesakarvina.cz

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, tj. 2022/2023

A/ Dosažený věk dítěte k 31. 08.2022:

Dosažení věku:

5 let a starší (OŠD) ze spádového obvodu                           10 bodů

4 roky ze spádového obvodu                                                 9 bodů

3 roky ze spádového obvodu                                                 8 bodů

5 let a starší (OŠD)                                                                6 bodů

4 roky                                                                                     5 bodů

3 roky                                                                                     4 body

2 roky k 1. 9. ze spádového obvodu                                      2 body

2 roky k 1. 9.                                                                          1 bod

B/ Důvody hodny zvláštního zřetele:

V mateřské škole se již vzdělává sourozenec                         1 bod

 

Obecně závaznou vyhlášku Magistrátu města Karviná ke stanovení školských obvodů (spádovost) najdete zde.

 

K zápisu do MŠ si přineste tyto dokumenty:

 • Rodný list dítěte!!!
 • Občanský průkaz

Vyplněné formuláře

(můžete si je vyzvednout v MŠ nebo stáhnout v záložce Dokumenty ke stažení ).

U zápisu je možné odevzdat také nepovinné dokumenty:

V případě volby individuálního vzdělávání budete potřebovat i tento dokument:

 1. Oznámení zahájení individuálního vzdělávání

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

TERMÍN A ČAS ZÁPISU:

od 2. května 2021 do 16. května 2021,

přednostně využijte termín 6. května 2021,

od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Průběh zápisu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí.

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

 1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 2. Evidenční list dítěte včetně potvrzení o řádném očkování od lékaře.
 3. Kopii rodného listu.
 4. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce (obě strany).

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: swcray4)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (m.kolarzova@ulesakarvina.cz)
 • poštou
 • osobní podání do rukou zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ -tento způsob použijte jen v krajním případě, předem se informujte o termínu podání na tel. čísle 731 447 302 nebo na e-mailu m.kolarzova@ulesakarvina.cz.

Telefonickou nebo e-mailovou domluvou konkrétního termínu jsme schopni zabránit setkání většího množství osob v prostoru školy. Moc Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře dle zákona, musí zákonný zástupce doložit vyjádření dětského praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

Všechny potřebné dokumenty k zápisu do mateřské škole je možné si stáhnout na webových stránkách http://ulesakarvina.cz/uvodni_ms olbrachtova.html nebo v krajním případě vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ (Bc. Kolarzová Michaela  - 731 447 302) od 21. 04. 2121.

V den doručení dokumentů bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci telefonicky oznámeno.

Povinné předškolní vzdělávání:

Povinnosti plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě. Dítě pak během individuálního vzdělávání vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zástupkyni ředitele školy pro předškolní vzdělávání s přihláškou k zápisu, a to nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

O přijetí rozhoduje ředitelka základní školy a mateřské školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy a se Směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů. Seznam se uveřejňuje na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vstupu do mateřské školy.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka základní školy a mateřské školy v písemné podobě.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit si kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

 

V Karviné dne 14. 4. 2021

Bc. Kolarzová Michaela

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání

odloučené pracoviště MŠ Olbrachtova, Horova 655/2

734 01  Karviná – Ráj

e-mail: m.kolarzova@ulesakarvina.cz

tel.: 731 447 302, 596 311 814

www.ulesakarvina.cz

K zápisu do MŠ si přineste tyto dokumenty:

 • Rodný list dítěte!!!
 • Občanský průkaz

Dále pak vyplněné formuláře (stáhnout si je můžete výše).

Obecně závaznou vyhlášku Magistrátu města Karviná ke stanovení školských obvodů (spádovost) najdete zde.

 

TERMÍN A ČAS ZÁPISU: od 2. května 2020 do 16. května 2020, přednostně využijte původní termín 6. května 2020

od 8,00 hod. do 16,00 hod.

Průběh zápisu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí.

 

Zákonní zástupci při zápisu odevzdávají:

 1. Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 2. Evidenční list dítěte.
 3. Pokud na Evidenčním listu chybí potvrzení lékaře, tak Čestné prohlášení o očkování včetně kopie Očkovacího průkazu.
 4. Kopii rodného listu.
 5. Kopii občanského průkazu zákonného zástupce (obě strany).

 

Možnosti doručení žádosti jedním z následujících způsobů:

 • do datové schránky školy (ID datové schránky: swcray4)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (m.kolarzova@ulesakarvina.cz)
 • poštou
 • osobní podání do rukou zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ -tento způsob použijte jen v krajním případě, předem se informujte o termínu podání na tel. čísle 731 447 302 nebo na e-mailu m.kolarzova@ulesakarvina.cz.

 

Telefonickou nebo e-mailovou domluvou konkrétního termínu jsme schopni zabránit setkání většího množství osob v prostoru školy. Moc Vám děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

V současné době není nutné navštívit osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti postačí Čestné prohlášení o očkování včetně kopie Očkovacího průkazu. ZŘŠ pro předškolní vzdělávání srovná kopii očkovacího průkazu dítěte s očkovacím kalendářem dle zákona a porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře dle zákona, musí zákonný zástupce doložit vyjádření dětského praktického lékaře, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.

 

Všechny potřebné dokumenty k zápisu do mateřské škole je možné si stáhnout na webových stránkách http://ulesakarvina.cz/uvodni_ms olbrachtova.html nebo v krajním případě vyzvednout v tištěné podobě v kanceláři zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání v MŠ (Bc. Kolarzová Michaela  - 731 447 302).

V den doručení dokumentů bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci telefonicky oznámeno.

 

Povinné předškolní vzdělávání:

Povinnosti plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání nebo vzdělávání v přípravné třídě. Dítě pak během individuálního vzdělávání vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zástupkyni ředitelky školy pro předškolní vzdělávání s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

O přijetí rozhoduje ředitelka základní školy a mateřské školy ve správním řízení v souladu s platnými právními předpisy a se Směrnicí o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů. Seznam se uveřejňuje na webových stránkách školy a na dveřích hlavního vstupu do mateřské školy.

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka základní školy a mateřské školy v písemné podobě.

 

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit si kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

 

 

V Karviné dne 14. 4. 2020

 

Bc. Kolarzová Michaela

zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání

odloučené pracoviště MŠ Olbrachtova, Horova 655/2

734 01  Karviná – Ráj

e-mail: m.kolarzova@ulesakarvina.cz

tel.: 731 447 302, 596 311 814

www.ulesakarvina.cz

Rada města Karviné ustanovila na své schůzi termín konání zápisů do mateřské školy na školní rok 2020/2021 na 6. 5. 2020. Veškeré informace o formě zápisu v této situaci bude zveřejněno na webových stránkách.

Sledujte, prosím, tyto stránky. 

Vzhledem k bezpečnostním opatřením jsme byli nuceni zrušit plánovaný DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. O nahlédnutí do prostředí mateřské školy určitě nepřijdete a pro přijaté děti a jejich rodiče bude po ukončení mimořádných opatření uspořádáno setkání v prostorách mateřské školy, kde budete mít možnost se na cokoliv zeptat a přiblížit dětem prostředí jednotlivých tříd... Těšíme se na Vás.

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.