Kontakty
ZŠ U Lesa
Družina a školní jídelna
MŠ OlbrachtovaMŠ V AlejiE - ŽK
Úvodní stránka » Školní jídelna

Školní jídelna

sipka_jidlo.png (57 KB)

Vedoucí školní jídelny: Marcela Kobylková

  • Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování
  • Příprava dietní stravy – bezlepková dieta, bezlaktózová dieta

Vnitřní řády - ŠJ zde, MŠA zde a MŠO zde

Směrnice - ŠJ zde, MŠA zde a MŠO zde

Kalkulační listy stravného - ŠJ zde, MŠA zde a MŠO zde


Příprava dietní stravy v ŠJ U Lesa 713, Karviná – Ráj ( dále jen ŠJ) probíhá dle platné legislativy rovněž na základě přílohy č.1 – Specifikace diet řešených v rámci metodického doporučení, která je přílohou Metodického doporučení k provádění některých činností souvisejících s realizací dietního stravování v zařízeních školního stravování ze dne 3. dubna 2015.

Dietní strava je připravována vyškoleným týmem zaměstnanců ŠJ pod záštitou registrovaného nutričního terapeuta Gerdy Pawlikové (dále jen RNT), který zkontroloval personální, dokumentační, materiální a technické vybavení v dané ŠJ a přípravu a výdej dietní stravy v ŠJ od 1. 9. 2015 povolil. 

ŠJ má řádně zpracován Standard přípravy dietní stravy, který byl zkontrolován a schválen RNT. 

Periodicky jsou zasílány jídelní lístky, spotřební koš a příslušné receptury ke kontrole RNT.

O školním stravování

Co rodiče nevědí o školním stravování - pdf.... 

Označení alergenů ve školní jídelně

Dle legislativy EU a ČR jsou od 13.12.2014 stanoveny specifické požadavky na označování alergenů u výrobků a jídel ve veřejném stravování. Týkají se také tedy naší školní jídelny. 
Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky, které mohou u přecitlivělých jedinců způsobit nepřiměřenou reakci imunitního systému (tzv. alergickou reakci), které může vyústit až v anafylaktický šok. Tyto potraviny či složky potravin se však neuplatňují u běžné populace a nemají vliv na zdravotní stav, mohou být bez obav konzumovány. 
Mezi potravinové alergeny patří celá řada potravin, Evropská unie však specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
Školní jídelna je povinna „jasně a zřetelně označit alergenní složky“, které jsou přeneseny z receptur a ingrediencí použitých při výrobě jednotlivých pokrmů. Toto označení není povinné, pokud název, pod kterým je potravina podávána, jednoznačně odkazuje na tuto alergenní složku, např. celerová polévka.
Školní jídelna a označení alergenů plní pouze funkci informační, stejně jako každý výrobce potravin a pokrmů. Má za úkol dostatečným způsobem informovat strávníka o přítomnosti alergenní složky v potravině. 
Nebude brán zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků - tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce uhlídat sám.
Školní stravování zajišťuje stravování dětí, žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků, a nelze se při velkém počtu strávníků věnovat jednotlivcům s přecitlivělostí na některý alergen a tento při přípravě pokrmů eliminovat.

Seznam alergenů  - pdf....

Platba strávného

- Šekem – vyzvednout ke konci měsíce v kanceláři vedoucí školní jídelny a uhradit do data splatnosti uvedeném na poštovní poukázce A. 
- Povolením k inkasu z účtu ve prospěch účtu č.107-1756350267/0100. Stravné na následující měsíc je stahováno k 20.- 25.dni v běžném měsíci, proto je důležité v tomto období ponechat si dostatek financí na svém účtu. Pokud zjistíte, že platba nebyla provedena, neprodleně kontaktujte vedoucí ŠJ.

 Čipy

Strava je vydávána na základě čipu. Čip vydává ved.ŠJ proti záloze 100,- Kč. Funkční a nepoškozený čip na konci školního roku odevzdají pouze 9. ročníky, záloha jim bude vrácena. Pokud strávník ukončí stravování, je povinen vrátit čip do 30 dnů od zrušení stravy. Po uplynutí této doby bude čip vyřazen z evidence jako ztracený a záloha se strávníkovi nevrací. Případnou ztrátu čipu nebo jeho nefunkčnost je strávník povinen ihned nahlásit ved.ŠJ, kde mu bude opět proti záloze 100,-Kč vydán nový čip.

 Odhlašování stravy - důležité - POZOR ZMĚNA

• V době nepřítomnosti ve škole žák a zaměstnanec nemají nárok na finančně zvýhodněnou stravu dle školského zákona, proto musí oběd odhlásit den předem nejpozději do 14,00 hod. osobně na terminálu, telefonicky na č. 596 311 905, 739 669 900 nebo na e-mail: m.kobylkova@ulesakarvina.cz.

• První den nepřítomnosti ve škole je přípustné vyzvednout žákovi oběd do jídlonosiče v době od 11,30 – 11,55hod. Zaměstnanec na stravu nárok nemá. 

• V případě neodhlášení stravy by mohla být na strávníkovi právnickou osobou vykonávající činnost školní jídelny požadována za neodhlášené a neodebrané jídlo částka ve výši úplaty za toto jídlo (ve výši finančního normativu) stanovené pro školní stravování a další částka z titulu náhrady škody (podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) ve výši rovnající se adekvátní části provozních nákladů (tedy věcných a mzdových) připadajících na zhotovení jídla.

Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
U Lesa 713, Karviná-Ráj, 734 01
IČ: 480 04 529
+420 596 311 487, +420 739 669 921
sekretariat@ulesakarvina.cz
DS: swcray4
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.