Adresa: U Lesa 713
734 01 Karviná-Ráj
Tel.: +420 596 311 487
+420 739 669 921

sekretariat@ulesakarvina.cz
Základní škola a Mateřská škola U Lesa, Karviná, příspěvková organizace
BEZBARIÉROVÁ
Úvodní stránkaVýchovný poradce

Výchovná poradkyně

Mgr. PETRA OLBŘIMKOVÁ

 • Konzultace: Úterý: 14.00 - 14.30 (1. úterý v měsíci 14.00 - 15.00, po telef. domluvě i déle)

Výchovný poradce radí, informuje:

Přijímací řízení - přihlášky:

 • Termín odevzdání dat k vytištění přihlášky – cca 30.1. - musíte stihnout termín odnesení přihlášky!!!! a lékaře!!!!
 • Termín odevzdání přihlášky na střední školu – 1. 3.

Střední umělecké školy a gymnázia se sportovní přípravou (talentová zkouška):

 • Termín odevzdání přihlášky k potvrzení – 22. 11.
 • Termín odevzdání přihlášky na střední školu – 30. 11.

 Přijímací řízení - přijímací zkoušky:

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přijímací zkouška v 1. kole přijímacího řízení – 12. a 15. dubna (čtyřleté obory vzdělání), 16. a 17. dubna (šestiletá a osmiletá gymnázia). 

   Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci a zpracování a hodnocení výsledků testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“). Uchazeč, který pro vážné důvody nemůže přijímací zkoušky konat v řádném termínu a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušky konat, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín pro konání jednotných zkoušek je stanoven na 10. a 11. května 2018.
   V rámci přijímacího řízení může ředitel školy stanovit také konání školní přijímací zkoušky, přičemž stanoví pro první kolo přijímacího řízení dva termíny pro její konání. Školní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna; pro ostatní obory vzdělání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.


Talentová zkouška v 1. kole přijímacího řízení – v rámci prvního kola přijímacího řízení do oboru vzdělání, jehož součástí je talentová zkouška, vyhlásí ředitel školy talentovou zkoušku ve 2 termínech v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února, přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná v období od 15. ledna do 31. ledna (jednotlivé termíny vyhlašuje ředitel SŠ)

Pro 1. kolo přijímacího řízení je možno podat dvě přihlášky.

 • Tiskopisy přihlášek pro 1.kolo přijímacího řízení obdrží žáci v základní škole.
 • Základní škola potvrzuje prospěch na přihláškách a rodič odevzdává přihlášky na střední školy.
 • Žáci rovněž obdrží na základní škole jeden zápisový lístek /odevzdáním zápisového lístku na střední školu potvrdí úmysl vzdělávat se na té střední škole/. 

Důležitá upozornění: 

1) Informace o změnách v přijímacím řízení na střední školy na základě novely školského zákona
- počet přihlášek v prvním kole – dvě
- rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na střední škole se oznamuje zveřejněním na veřejně přístupném místě ve škole (pod přiděleným registračním číslem) 

   1) Pokud se jednotná zkouška ani školní přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná, zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu od 22. dubna do 30. dubna. 
   2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Počet kol není omezen.

- lhůta pro uplatnění zápisového lístku – 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení zveřejněn, nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče
- vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje (kromě škol s talentovou zkouškou)


2) Pokud rodiče žáků se specifickými vzdělávacími potřebami vyžadují specifické uzpůsobení testů odpovídající jejich potřebám, je nutné tento požadavek předložit střední škole spolu s přihláškou včetně doporučení příslušného školského poradenského zařízení

3) Další webové stránky - aktuální seznam oborů:

*  Atlas školství
*  Seznam škol

4) JAK VYPLNIT PŘIHLÁŠKU:    *  Pokyny k vyplnění přihlášky

Uchazeč k přihlášce připojí:

 • Rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění.
 • Posudek školského poradenského zařízení o zdravotním postižení nebo zdravotním znevýhodnění.
 • Doklady o výsledcích v odborných soutěžích, o publikační činnosti nebo o dosaženém dalším vzdělání.
 • Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu se přikládá tehdy, jedná-li se o obor, pro který je tento posudek nezbytný.

Při volbě povolání spolupracujeme s těmito institucemi:

1. Informační a poradenské středisko (ISP) při Úřadu práce v Karviné (tř.Osvobození 1388). Toto středisko nabízí našim žákům:

 • individuální a skupinové poradenství k volbě povolání
 • aktuální informace o všech učebních a studijních oborech v celé ČR
 • počítačový program pro testování profesních zájmů

2. Pedagogicko – psychologická poradna Karviná. 

 • Poradna nabízí žákům 8. a 9. tříd psychologické vyšetření k profesní orientaci. 

3. Užitečné webové stránky:
www.kraj-moravskoslezsky.cz – přehled volných míst na středních školách po 1.kole přijímacích zkoušek
www.scio.cz – vysoce kvalitní a profesionálně připravené testy, které si můžete vyzkoušet doma
www.nuov.cz – přehled škol v krajích, adresy škol, nabídka studijních učebních oborů, popis oboru, uplatnění absolventa
www.ceskaskola.cz – testy a informace k volbě povolání
www.zkousky-nanecisto.cz – testy k přijímacím zkouškám, rady k přijímacím zkouškám, jak si vybrat střední školu, informace k přijímacím zkouškám
www.volbapovolani.cz – testy, rady

http://www.borovnice.cz/view.php?cisloclanku=2007110001

Střední školy:

- veřejné (dříve státní) 
- gymnázia (čtyřletá, víceletá)
- soukromé (školné) 
- gtřední odborné školy (SOŠ)
- církevní
- Integrované střední školy (ISŠ)
- vojenské 
- gonzervatoře (talentové zkoušky) 
- střední odborné učiliště (SOU)
V ČR je téměř 1600 středních škol. Každoročně nabízejí 600 studijních a učebních oborů.

Informační brožuru najdete v plném znění na internetových stránkách Úřadu práce Karviná:

http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/ips

Odborný pracovník IPS Petra Nováková 950 126 343 petra.novakova1@uradprace.cz Karviná
Tato stránka je vytištěna z webu www.ulesakarvina.cz
Těšíme se na Vaši další návštěvu.
HeSki
artvin escort kutahya escort nevsehir escort tekirdag escort bolu escort mus escort bayburt escort cankiri escort edirne escort karaman escort siirt escort